Secciones sindicales UGT Seat

Privacy Policy

1. Titularitat

Aquest portal d’internet és titularitat de la Unió General de Treballadors de Catalunya, en endavant, UGT CATALUNYA, amb domicili social a Rambla Santa Mònica, núm. 10, 08002 de Barcelona, i CIF G-08496622. Telèfon de contacte núm. 93 304 68 00, fax. 93 304 68 25 i direcció de correu  ugt@ugtcatalunya.cat.

2. Objectiu

Aquest document té per objecte regular l’ús del web que la UGT CATALUNYA posa a disposició del públic en l’URL http://www.ugtfica.cat .
La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena de l’usuari de totes i cada una de les condicions que estableix aquest Avís legal.

3. Ús correcte de la pàgina web

L’accés a aquest portal implica acceptar i conèixer les condicions i termes d’aquest Avís legal, i no pot utilitzar aquesta pàgina web o serveis prestats a través d’ells, per finalitats contràries a la llei o amb vulneració del que disposa la legislació vigent, aquest Avís legal, bons costums i ordre públic, o per qualsevol altra que pugui causar una lesió als drets de tercers.
L’usuari no podrà destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web, així com a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés ni introduir-hi programes, aplicacions informàtiques, virus, o qualsevol altre dispositiu anàleg que puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la UGT CATALUNYA o de tercers.
L’usuari no podrà  fer mal ús de les informacions, missatges, gràfics, arxius ni de qualsevol classe de material accessible a través d’aquesta web.


4. Propietat intel·lectual i industrial

Aquest web i els seus continguts són propietat de la UGT CATALUNYA o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.
En cas que algun contingut sigui titularitat d’un tercer, es farà figurar la font i el seu autor, sempre respectant els seus drets sobre la mateixa.
Així mateix, aquest portal conté documents de caràcter legal, dels que no garantim que siguin reproduccions exactes i/o actualitzades.
La reproducció o còpia dels continguts d’aquest portal es troben subjectes a la seguent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca

5. Accés a la web

L’accés a aquest app està subjecte a les condicions següents:
La UGT CATALUNYA no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o links a sistemes externs.
La UGT CATALUNYA no garanteix que la app i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
En cap cas els cookies, o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

6. Responsabilitat

 • 6.1 En l’accés a la app de UGT FICA Catalunya
  podrà interrompre l’accés a la seva app, a fi de realitzar el seu manteniment, actualització, control o per qualsevol altra causa, i s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pugui reclamar per aquesta causa.
  La UGT CATALUNYA no garantitza l’absència de virus, cucs, o qualsevol element que pugui causar danys al sistema informàtic de l´usuari o tercers.
  Tampoc es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin produir pel mal ús d’aquest web per part de l’usuari o tercers.
 • 6.2 En els enllaços o links
  UGT CATALUNYA conté enllaços o links que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines web.  UGT CATALUNYA s’exonera de qualsevol responsabilitat sobre els continguts d’aquestes pàgines externes. No obstant, en cas que tingui coneixement de la il·licitud del seu contingut, o que aquestes lesionin bens o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, UGT CATALUNYA actuarà amb la diligència necessària a fi de suprimir l’enllaç corresponent.
 • 6.3 En el funcionament de la app
  Així mateix, la UGT CATALUNYA s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar pel funcionament d’aquest postal, pel dany o pèrdua que s’esdevingués per motiu de la conexió, per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, així com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes o qualsevol altra causa aliena fora del control de UGT CATALUNYA .
 • 6.4 En la utilització de la app
  L’usuari és l’únic responsable de les infraccions, danys i perjudicis, i en definitiva, per qualsevol reclamació o acció legal contra la UGT CATALUNYA, quan siguin a causa de la utilització del web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a la UGT CATALUNYA amb motiu de reclamacions o d’accions legals

7. Protecció de dades

La UGT de Catalunya s’adapta al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,  impulsat pel Parlament i el Consell europeus pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal. D’aquesta manera ens refermem en el nostre compromís de protegir les dades de caràcter personal pel que fa a la nostra estructura organitzativa, operativa i als processos interns.

Política de protecció de dades de la Unió General de Treballadors de Catalunya

8. Legislació aplicable i competència judicial

La interpretació i execució d’aquest Avis Legal, així com les condicions d’accés a la pàgina web, està subjecte a la legislació espanyola.
Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués esdevenir-se entre UGT CATALUNYA i l’usuari, seran competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre